Gentechnesch verännert Organismen

D’ ADR ënnerstëtzt déi Zieler a Moossnahmen, wéi se am Appel vu Neumünster 2006 formuléiert gouwen a wéi se haut och an der Charte „Luxembourg 2009 sans OGM „ opgeholl gouwen a mir waerten eis och als Partei dofir asetzen, datt se um gesellschaftleche Plang méi bekannt gemaach […]