Gentechnesch verännert Organismen

  

 

D’ ADR ënnerstëtzt déi Zieler a Moossnahmen, wéi se am Appel vu Neumünster 2006 formuléiert gouwen a wéi se haut och an der Charte „Luxembourg 2009 sans OGM „ opgeholl gouwen a mir waerten eis och als Partei dofir asetzen, datt se um gesellschaftleche Plang méi bekannt gemaach an um politesche Plang realiséiert gin. 

Mir sin dergéint, datt gentechnesch verännert Organismen ëmmer méi an eis Nahrungsketten ageféiert gin, ouni datt mir et kontrolléiere kënnen an ouni datt mir genee wëssen, watfir eng Risiken fir Mënsch an Déier domadder verbonne sin. 

Déi wichtegst Aufgab vun der Politik as et an dësem Beräich, fir de Prinzip vun der Precautioun ze vertrieden, well de Fundament vun all Politik as et jo, d’Wahrscheinlechkeetsrechnung op d’ Liewen vun de Natiounen unzewennen, sou wéi den Emile de Girardin et vru bal 150 Joer formuléiert huet am Sënn vun „Gouverner , c’est prévoir” 

Mir trieden an fir eng Vielfalt vun de Kulturen och am landwirtschaftleche Beräich. Déi Entwécklungen um europäesche Plang vun deene lesche Méint am Ëmgang mat de Moratorien vun Éisterräich an Ungarn zum Transgenmaïs MON810 vu Monsanto, wou d’ EU-Kommissioun méi déi Interessen vun de multinationale Konzerner vertrueden huet a wou dës Haltung nëmmen um Plang vun der Ëmweltminister-Konferenz konnt konterkaréiert gin, hun eis gewisen, datt et wichteg as, d’ Roll an den Afloss vun deenen eenzelne Länner an engem Europa vun de Natiounen a vun der Vielfalt vun de Kulturen ze stärken a net de Wee a Richtung vun engem globalen europäesche Superstaat ze goen. 

Mir brauchen en Etiquettage positif bei eise Liewensmëttel, d.h. et muss genee dropstoen datt a wat dran as a mir musse soen “gentechnikfräi” as de Standard,an net ëmgedréit. Et as nëmmen esou, wéi dat enzelt Land an deen eenzelne Mënsch nach weider de Choix kënne behalen, ob hien wëllt GVO konsuméieren oder net. 

Mir wëlle kee Patent um Liewen, wou deen enzelne Bauer a Konsument vollkommen vun internationale Konzerner ofhängeg get, an dofir ënnerstëtze mir och d’ Enwécklung vun enger regional a biologesch orientéierter Landwirtschaft. Et gin op der Welt elo schon genuch Nahrungsmëttel fir all d’Mënschen produzéiert, mee et bleiwt de Problem vum Accès a vun der Verdeelung.

D’ Leit kréien et net mat, wat GVO fir eist Liewe bedeiten, well et vun allergesche Reaktioune mol ofgesin, keng onmëttelbar sichtbar Konsequenzen get, a GVO doen net wéi. Mir hun esou wéi beim Ëmgang mat der Atomenergie kee richtegt Wahrnehmungsorgan fir déi Geforen, déi vun hinnen ausgeet ausser dem Wëllen zuer Viersiicht an zuer Verantwortung.

De Grondprinzip vun all Medezin „net schueden” muss och hei eis Riichtschnouer sin, an sou laang mir keng vun der Industrie onofhängeg uerdentlech Laangzäitstudien zu de Konsequenzen vun GVO hun, sollte mir éischter de Wee vun der Precautioun a vum Moratoire goen. Bis elo hun déi, déi Neen soen, keng Lobby an si hu mol net genuch Moyeën, fir séch eng uerdentlech Konterexpertise ze leeschten an d’ Leit sin séch es net bewosst, datt si mat hirem Konsum a Kafverhalen d’ Muecht hätten, eppes ze änneren. 

Mir mussen eis awer och bewosst sin, an dat as de Grondsteen vun all Präventioun, datt Neen Soen zu GVO eis waert eppes kaschten, an zwar net nëmmen am finanzielle Beräich. Et waert net goen, ouni datt mir eis an eis Konsum-Mentalitéit a Gewunnechten änneren. Mir kënne net zu de multinationale Konzerner soen, datt si sollen eis Natur an eis Grenzen respektéieren, wa mir selwer keng Grenzen méi akzeptéieren, an dat fänkt schon dobei un, datt mir erëm méi saisonal denken, an net erwaarden, datt mir z.B. Chrëschtdag bëlleg Aerdbier an Drauwe kënne kafen.

  

(Journée Luxembourg sans OGM, Abbaye de Neumünster, 22. März 2009)

 
 
 

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>